Basisschool Het Schrijvertje Mol

Basisschool

Het Schrijvertje

Onze visie

Lees hier onze visie

School-reglement

Hier vind je een link naar het schoolreglement

Kalender

Bekijk hier de schoolvrije dagen

Contact

Contacteer ons

Facebook

Bezoek onze facebook pagina.

Visie

Algemene visie (missie?)

 • Samen schrijven aan een mooie, beloftevolle toekomst voor uw kind. Een toekomst die uw kind alle mogelijke kansen biedt
 • Toekomstbeeld is belangrijk

Pedagogisch project

 • met wederzijds respect en vertrouwen openstaan voor alle kinderen en hun ouders
 • zonder vooroordelen kijken naar het individu
 • projecten op de klasvloer waarin kinderen hun cultuur mogen en kunnen verwerken
 • open geest creëren voor elke leerling, ongeacht hun afkomst

Elk kind staat centraal

 • totale persoonlijkheidsontwikkeling staat centraal
 • streven naar bereiken van ontwikkelingsdoelen en eindtermen
 • methodes die inzetten op kennis, vaardigheden en attitudes

Kwalitatief onderwijs – oog voor elke leerling als individu

 • krachtige leeromgeving om elk kind optimaal uit te dagen
 • samenhang tussen leergebieden
 • vertikale lijn doorheen de hele school
 • variatie in werkvormen
 • differentiatie tijdens de lessen
 • handelingsgerichte zorgstructuur met degelijk kindvolgsysteem en goed uitgebouwde gok-werking
 • samenwerking met CLB (indien doorverwijzing nodig is)

Maatschappij en vernieuwing – inzetten op maatschappelijke ontwikkelingen

 • inzetten op technologische ontwikkelingen
 • komen tot goed burgerschap in onze huidige maatschappij, die meer cultureel gevarieerd is

Het belang van de leerling staat altijd voorop

 • iedereen heeft recht op een gelukkig schoolleven
 • aandacht voor persoonlijke behoeften en problemen
 • tevredenheid bij ouders en leerlingen nastreven
 • positief welbevinden en actieve betrokkenheid — goed voelen op school — enkel zo kunnen leerlingen tot leren komen
 • positief klasklimaat
 • kinderen uitdagen om grenzen op positieve manier te verleggen
 • kinderen zijn zelf mee verantwoordelijk voor het samenleven op school

Samenwerking – samen school maken (niet op een eilandje)

 • met open geest de rondom als uitgangspunt nemen
 • ouders zoveel mogelijk betrekken
 • open communicatie met ouders als belangrijkste partner
 • leren uit de rijkdom van andere culturen

Professionalisering

 • blijven bijscholen van het team
 • open teamgeest
 • duidelijk overlegstructuur

Missie

 • De school waarvoor je kiest
 • Kinderen vertoeven er met plezier en leerkrachten en ouders werken samen
 • Er is plaats voor totale opvoeding van de kinderen
 • Een school waarin iedereen zich thuis voelt

BEELDVORMING

KLEUTERONDERWIJS

 • via spontane observatie
 • via gesprek met de ouders
 • via begeleidingsdossier
 • via gesprekken met collega’s (op het einde van de zomervakantie vinden er leerlingenbesprekingen plaats tussen de klasleerkracht en de nieuwe leerkracht)
 • via klasgesprekken en individuele gesprekken
 • via kennismakingsspelletjes
 • via de contactavond begin september
 • via de gerichte observatie

LAGER ONDERWIJS

 • via spontane observatie
 • via een gesprek met de ouders
 • via het zorgdossier van de kleuters
 • via gesprekken met collega’s
 • via toetsafnames in het begin van een schooljaar
 • via het LVS
 • via rapportgegevens
 • via toetsing en testing
 • via intergratiemomenten (K3 en L1)
 • via gesprekken met de leerling
 • via de eerste contactavond
 • de afspraken met het schoolteam, het schoolreglement

TIJDENS HET SCHOOLJAAR

KLEUTERONDERWIJS

 • via informele gesprekken met de ouders
 • via ouderavonden
 • via gesprekken op aanvraag van de ouders
 • via spontane observatie
 • via gerichte observatie
 • via het begeleidingsdossier
 • via formele en informele gesprekken met collega’s
 • via CLB-gegevens
 • via de logopedist
 • via het kindvolgsysteem
 • via het groepswerk

LAGER ONDERWIJS

 • via informele gesprekken
 • via de ouderavonden
 • via regelmatige toetsen
 • via het dagelijks werk
 • via constante spontane observaties
 • via het LVS
 • via kring en leergesprekken
 • via het rapport
 • via het groepswerk en hoekenwerk
 • via gerichte observatie

DE EVALUATIEMIDDELEN

KLEUTERONDERWIJS

 • de dagelijkse observatie
 • het begeleidingsdossier
 • de klasbesprekingen
 • het KVS kleuterstapjes
 • de verschillende opvoedende spelen
 • toetertest en contrabas

LAGER ONDERWIJS

 • de dagelijkse observaties
 • de schriften en kopieerbladen
 • de toetsen uit de leermethodes
 • de zelfgemaakte toetsen
 • de tests (CITO, AVI, CITO spelling, VCLB, OVSG)

DE EXTERNE INSTANTIES

SYSTEMATISCH

 • het CLB
 • verslagen van kinesisten en logopedisten
 • GON-begeleiding

OCCASIONEEL

 • eventuele problemen worden besproken met directie en ouders voor een verdere behandeling (dyslexie, spraakproblemen, stemproblemen,…)

DE RAPPORTAGE (AAN DE VOLGENDE COLLEGA)

MONDELING

 • dagelijkse gesprekken
 • overgangsbesprekingen
 • vergaderingen

SCHRIFTELIJK

 • Begeleidingsdossier KO
 • LVS: CITO – AVI – VCLB
 • Observatieschrift
 • Leerlingendossier LO

DE RAPPORTAGE (AAN DE OUDERS)

MONDELING

 • occasionele gesprekken
 • ouderavonden
 • gesprek op aanvraag
 • telefonische gesprekken

SCHRIFTELIJK

 • agenda
 • schriften en kopieerbladen
 • zelfgemaakte werkjes
 • verbeterde toetsen
 • rapport

DE RAPPORTAGE (AAN DE LEERLINGEN)

MONDELING

 • individueel gesprek
 • klasgesprek

SCHRIFTELIJK

 • verbeterde taken
 • agenda
 • verbeterde toetsen
 • rapport

DE RAPPORTAGE (AAN DE VOLGENDE COLLEGA)

 • overgangsbesprekingen
 • informele gesprekken
 • rapport
 • toetsenbladen
 • puntenboek

AAN DE ZOCO + GOK

MONDELING

 • formele en informele gesprekken
 • MDO

SCHRIFTELIJK

 • zorgdossiers + MDO
 • LVS
 • leerlingendossier

AAN DE EXTERNEN

MONDELING

 • tijdens MDO aan de CLB-medewerker
 • GON-besprekingen met de betrokken GON-begeleiding

HET RAPPORT

 • Vijf keer per schooljaar in het lager onderwijs
 • Punten bij de leergebieden: Nederlands, wiskunde, LO, WO, Frans, levensbeschouwing
 • Commentaar bij sociale vaardigheden en attituden
 • Commentaar bij Franse initiatie en proeftuin Engels

EXTRA INFORMATIE

Uit het voorlichtingsverslag blijkt dat we vaak te kennisgericht toetsen. Daarom hanteren we vanaf maart 2011 de formulieren toetsanalyse en analyse van de evaluatiepraktijk binnen het gebied WO.
Indien dit bruikbaar en handig is, gebruiken we dit vanaf 2011-2012 ook binnen andere domeinen.

MISSIE

We willen dat kinderen plezier beleven aan taal en zich kunnen uiten binnen een veilige spreekruimte. We leggen de nadruk op de verschillende aspecten van taalvaardigheid (spreken, luisteren, lezen en schrijven). We bieden kinderen veel kansen deze vaardigheden te ontwikkelen.

HOE BEREIKEN WE DEZE MISSIE

 • Werken op het taalniveau van elk kind.
 • We straffen fouten niet af, maar we gebruiken ze op een positieve manier binnen het taalleerproces. We staan open voor inbreng van alle kinderen en we moedigen spreekdurf aan.
 • Kinderen moeten emoties kunnen en mogen verwoorden. Creativiteit willen we aanwakkeren.
 • Gebruik maken van betekenisvolle taken (totemtaal en VEILIG LEREN LEZEN). We streven naar relevante en zinvolle doelstellingen (eindtermen en ontwikkelingsdoelen). Taken mogen moeilijk zijn. Motiverende en uitdagende opdrachten zorgen ervoor dat alle kinderen zo ver mogelijk geraken.
 • Gerichte differentiatie.
 • Naast klassieke taallesjes/activiteiten: kringgesprekken, taalspelletjes, klasdoorbrekend werken, klasdagboek, hoekenwerk, contractwerk, partneroefeningen en groepswerk, uitstappen en voorlezen. (meer actie en interactie).
 • Spreekdurf ontwikkelen en communicatieve vaardigheden oefenen: dit doen we niet enkel in lesjes taal, maar ook regelmatig in andere domeinen.
 • Gerichte ondersteuning voor taalzwakke kinderen. (voor, tijdens of na een taak).
 • Kleuteronderwijs: ADI-model tijdens taalactiviteiten. (ADI-model moet ook ingevoerd worden in lager onderwijs in 2011)
 • Ondersteunen en differentieren vooral door interactie tussen leerkracht en leerlingen. (open – en denkstimulerende vragen en reflecteren met kinderen over het taalleerproces).
 • We stimuleren interactie tussen de leerlingen onderling. (veel kans tot spreken en luisteren).

EVALUATIE

 • Systematisch gegevens over het onderwijsleerproces verzamelen, analyseren en interpreteren.
 • Methodegebonden toetsen en eigen toetsen worden gebruikt.
 • AVI-niveaus en CITO-spelling

Kalender

Schoolvakanties en vrije dagen 2020-2021    

Wettelijke vakantiedagen:

Herfstvakantie                                   2/11/2020 t.e.m. 11/11/2020

Kerstvakantie                                    21/12/2020 t.e.m. 03/01/2021

Krokusvakantie                                  15/02/2021 t.e.m. 21/2/2021

Paasvakantie                                     05/04/202 t.e.m. 18/04/2021

Feest van de Arbeid                           01/05/2021

Hemelvaart weekend                     13/05/2021 en 14/05/2021

Pinkstermaandag                              24/05/2020

Zomervakantie                                  01/07/2021 t.e.m. 31/08/2021

Facultatieve verlofdagen:

Maandag                                            12/10/2020

Maandag                                            15/03/2021

Pedagogische studiedagen:

Woensdag                                          30/09/2020

Maandag                                            25/01/2021

Adres

Guido Gezellestraat 10, 2400 Mol

Telefoon

014 31 11 50

Mail ons

directie@bshetschrijvertje.be